Regulamin


ENGLISH - ANGIELSKI


I - General Provisions.

 

   Clan KatDiablo is a nonprofit organization founded in 2012.

   Clan is a Clan KatDiablo Diablo 3.

   Clan Meeting includes people playing Diablo 2 and Diablo 3 (PvP, PvM, TvT) on the official Battle.net servers and private servers.

   Clan Meeting also includes inactive players who deserve for the Clan in a special way.

   Priority traits Clan Members are loyalty, friendship, honor, respect and honesty. The skills and commitment to the game, although very important, playing a supporting role.

 

II - Structure and organization.

 

   Authorities in a Clan with Clan founders exercised by all members of the Clan.

   The highest court in the Clan is Clan Assembly gathering of all members of the Clan.

   The founders of the Presidents of the Assembly are Clan.

   The Clan apply the principles of democracy.

   Clan Meeting may decide on matters clan (for war, peace, alliance, etc.) the statutory majority.

   In case of inability to collect a sufficient amount of Clan members can take important decisions Clan Founders.

   Clan Assembly meets once a week (Monday and Sunday) at the Guild Hall (18.00 hrs).

   The Clan atmosphere of mutual trust is indicated support hardware or any other second members of the Clan no demand for payment. The exception is a situation in which a particular equipment is too valuable a members of the Clan which it has used it, for example to trade so that increases their wealth and level of play.

   Rank "Honorary Member of Clan" is a multi-awarded clan who as uncommon as they have for the development of the Clan, and their activities substantially stood out from the other Clan members. This title is awarded by the Founders Clan.

 

III - The rights and obligations of the Clan.

 

   Clan member can not belong to another Clan Diablo.

   Clan are required to represent a decent Clan out.

   Clan play fair, use is not authorized by Blizzard programs deemed cheats (especially in PvP and TvT) is prohibited and can cause immediate expulsion from the Clan.

   Aggressive and abusive behavior towards other players and Clans, Clan which is not currently in a state of war is strictly prohibited.

   Each member of the Cclan is required to use the form marked "Kat" at the beginning of the name of the form.

   Each member of the Clan has the right to freedom of expression during the meetings, putting the demands and requests of thinking, however, is that during the meeting there was relative calm.

   The presence at the meeting (Monday and Sunday, h. 18.00) is mandatory, unless the authorities have told the Clan of the reason for absence, or something unexpected happens as a temporary lack of internet access, etc.

 

IV - Recruitment.

 

   The Clan are players admitted having at least a high school experience in the game.

   Admission to the Clan decides Founder Clan.

   Players who wish to join the Clan must contact the founder.                                                                                                                              

 

V - The final provisions.   A suspension of activity Clan Clan Founder decide.

   The solution Clan Clan Founder decide.                                                                                                                                                           On 03.07.2013r passed.

/ Edit: 14.07.2013r
KatMPB
POLAND - POLSKI


I - Postanowienia ogólne.

 

   Klan KatDiablo jest organizacją niekomercyjną, założoną w 2012r.

   Klan KatDiablo jest Klanem Diablo 3.

   Zgromadzenie Klanowe obejmuje osoby grające w Diablo 2 oraz Diablo 3 (PvP, PvM, TvT) na oficjalnych serwerach Battle.net oraz na serwerach prywatnych.

   Zgromadzenie Klanowe obejmuje ponadto graczy nieaktywnych, którzy zasłużyli się dla Klanu w szczególny sposób.

   Priorytetowymi cechami Członków Klanu są lojalność, przyjaźń, honor, szacunek i uczciwość. Umiejętności i zaangażowanie w grę, chociaż bardzo ważne, grają rolę drugoplanowa.

 

II - Ustrój i organizacja.

 

   Władze w Klanie sprawują Założyciele Klanu z pomocą wszystkich Członków Klanu.

   Najwyższa instancja w Klanie jest Zgromadzenie Klanu zrzeszające wszystkich członków Klanu.

   Założyciele Klanu są przewodniczącymi Zgromadzenia Klanu.

   W Klanie obowiązują zasady demokracji.

   Zgromadzenie Klanowe może podjąć decyzje dotyczące spraw Klanu (dot. wojny, pokoju, sojuszu itp.) ustawowa większości głosów.

   W przypadku niemożliwości zebrania wystarczającej ilości Klanowiczów istotne decyzje mogą podjąć Założyciele Klanu.

   Zgromadzenie Klanowe obraduje co tydzień (poniedziałek i niedziela) na Guild Hallu (godz. 18.00).

   W Klanie panuje atmosfera wzajemnego zaufania, wskazana jest pomoc sprzętowa czy też jakakolwiek inna drugiemu Klanowiczowi bez żądania zapłaty. Wyjątek stanowi sytuacja w której konkretny sprzęt jest zbyt cenny a Klanowicz który go posiada wykorzystuje go np. do handlu dzięki któremu podnosi swój majątek czy poziom gry.

   Ranga "Honorowy Członek Klanu" przyznawana jest wieloletnim Klanowiczom, którzy w sposób nieprzeciętny przysłużyli się do rozwoju Klanu, a ich działalność w zasadniczy sposób wyróżniała się na tle pozostałych Klanowiczów. Ranga ta przyznawana jest przez Założycieli Klanu.III - Prawa i obowiązki Klanowiczów.   Klanowicz nie może należeć do innego Klanu Diablo.

   Klanowicze zobowiązani są do godnego reprezentowania Klanu na zewnątrz.

   Klanowicze graja uczciwie, stosowanie nieautoryzowanych przez Blizzard programów uznanych za cheaty (w szczególności w grze PvP i TvT) jest zakazane i grozi natychmiastowym wydaleniem z Klanu.

   Agresywne i obraźliwe zachowanie w stosunku do innych graczy i Klanów, z którymi Klan obecnie nie jest w stanie wojny jest surowo zabronione.

   Każdy członek Klanu jest zobowiązany do używania postaci z dopiskiem "Kat" na początku nazwy postaci.

   Każdy członek Klanu ma prawo do wolności słowa w czasie zebrań, stawiania postulatów i prób uważając jednak na to aby podczas zgromadzeniu panował względny spokój.

   Obecność na zebraniu (poniedziałek i niedziela, godz. 18.00) jest obowiązkowa, chyba że wcześniej poinformuje się władze Klanu o powodzie nieobecności lub też wydarzy się coś niespodziewanego jak tymczasowy brak Internetu, itp.IV - Rekrutacja.

 

   Do Klanu przyjmowani są gracze mający co najmniej średnie doświadczenie w grze.

   O przyjęciu do Klanu decyduje Założyciel Klanu.

   Gracze pragnący dołączyć do Klanu muszą skontaktować się z Założycielem.                                                                                                   
 

V - Postanowienia końcowe.

 

   O zawieszeniu działalności Klanu decyduje Założyciel Klanu.

   O rozwiązaniu Klanu decyduje Założyciel Klanu.                                                                                                                                               
 

Uchwalono dnia 03.07.2013r.

/ Edit: 14.07.2013r
KatMPB